دوشنبه ۲۵ / ۰۴ / ۱۴۰۳ ساعت 4:13

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
منو اصلی

آگهی مزایده فروش خودرو
آگهی مزایده فروش خودرو

اداره کل امورعشایراستان خراسان جنوبی  در نظر دارد به استناد صورتجلسه شماره ۹۹۰۱۳۲ مورخ ۰۳/۰۸/۱۴۰۲کمیسیون موضوع ماده ۲ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir با شماره فراخوان ۱۰۰۲۰۰۳۶۵۴۰۰۰۰۰۱ نسبت به فروش چهار دستگاه خودرو قابل شماره گذاری با مشخصات ذیل اقدام نماید

نوع خودرو شماره انتظامی مدل
کامیون ۱۵۵الف ۲۵ ایران ۱۲ ۱۳۸۱
کامیون ۶۱۴الف۱۶  ایران۱۲ ۱۳۸۰
کامیون ۶۱۵الف۱۶ایران ۱۲ ۱۳۸۰
کامیون ۶۲۵الف۱۵ایران ۱۲ ۱۳۸۱

 

 

روابط عمومی اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی


اشتراک گذاری
ارسال دیدگاه

English»