پنج شنبه ۱۶ / ۰۵ / ۱۳۹۹ ساعت 9:09

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
منو اصلی
سه شنبه ۰۳ اردیبهشت


میزخدمت (ساماندهی به اسکان عشایر)

عنوان‌خدمت/زیرخدمت شناسه لینکخدمات‌الکترونیکی اطلاعات‌زیرخدمت راهنما
ساماندهی‌اسکان‌عشایر ۱۳۰۳۱۱۹۶۱۰۲ غیر الکترونیکی   راهنما*

معرفی خدمت

با توجه به آمار جمعیت عشایری طی چندین دهه گذشته و محدودیت در منابع موجود کشور زندگی گوچ نشینی از یک سو و از ارتقاء سطح بینش و توقعات مردم ،ایجاد بستر مناسب جهت توسعه وسطح برخورداری از خدمات نظام جمهوری اسلامی از سوی دیگر تمایل عشایر به یکجا نشینی را امری اجتناب ناپذیرساخته است.

اسکان عشایر داوطلب عبارتست از ارائه خدمات واقدامات برای اسکان عشایر که موجب حفظ، بهبود وتوسعه فعالیت های اقتصادی واجتماعی وخصوصا ایجاد اشتغال (کار مولد )و احداث حداقل  تاسیسات زیر بنایی لازم و مسکن مناسب برای آنان می باشد  به گونه ای که منجر  به کاهش ارزش تولیدات عشایر اسکان یافته نسبت به قبل از اسکان نگردد. این فعالیتها عبارتند از:

 

احداث سایت اسکان عشایر، اجرای خط انتقال آب كشاورزي ، شبکه آب آشامیدنی، برق رسانی ، تسطیح اراضی کشاورزی ، … (به طرح عملیات اجرایی اسکان در سامانه مراجعه شود) .

*راهنما:

اطلاعات تماس : ادارات کل / ادارات امور عشایر استانها( به لینک های استانی مراجعه شود)

اعلام مکان اخذ خدمت: به ادارات امور عشایر شهرستان مراجعه نمایند . ( به لینک های استانی مراجعه شود)

زمان انجام کار: ساعات اداری

واجدین شرایط: تمامی خانوار های عشایر

 


اشتراک گذاری

English»